{"total":403,"stores": [ {"name":"Công ty TNHH thương mại TKG Việt Nam","web_address":"CT6 Xa La - phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14903.192567508613!2d105.80044!3d20.96062!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xb8e1dd08a4c200e7!2sCT6A+Xa+La!5e0!3m2!1svi!2sus!4v1555952670577!5m2!1svi!2sus","district_code":"QUANHADONG","province_code":"HANOI"} ] }